PersianTools.Core 1.1.1

ابزار Persian Tools

نوع داده ای تاریخ شمسی و تبدیل تاریخ
لیست شهرها و استان های ایران
Custom Validations
Model Binders
اضافه شده تعطیلات و مناسب های شمسی، قمری و میلادی به پروژه
محاسبه تعداد روزهای کاری در یک بازه تاریخی
نمایش لیستی از روزهای تعطیل و دارای مناسبت در سال و امکان انجام فیلتر بر روی لیست روزها
تابع ایجاد لیست روزهای متوالی بیش از 3 روز تعطیل در یک سال

There is a newer version of this package available.
See the version list below for details.
Install-Package PersianTools.Core -Version 1.1.1
dotnet add package PersianTools.Core --version 1.1.1
<PackageReference Include="PersianTools.Core" Version="1.1.1" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add PersianTools.Core --version 1.1.1
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

ابزار Persian Tools
ابزار Persian Tool یک Library است که در پروژه هایی که روی Dot Net Framework و Dot Net Standard و Dot Net Core نوشته شده اند قابل استفاده است

ویژگی های موجود در ابزار Persian Tools:
تبدیل اعداد به حروف
نوع داده ای تاریخ شمسی و تبدیل تاریخ
لیست شهرها و استان های ایران
Custom Validations
Model Binders
نحوه استفاده:

نام ویژگی نحوه استفاده خروجی
تبدیل اعداد به حروف PersianTools.Core.CharacterUtil.Convert(11200000) یازده میلیون و دویست هزار
انواع روشهای تعریف تاریخ شمسی
var dt1 = new PersianDateTime(1399, 10, 13);

انواع روشهای تعریف تاریخ شمسی var dt2 = new PersianDateTime("1399/10/13");

انواع روشهای تعریف تاریخ شمسی
var dt1 = new PersianDateTime("1399/12/29 23:30");

var dt2 = new PersianDateTime("1399/12/29 23:30:00");

انواع روشهای تعریف تاریخ شمسی
var dt1 = new PersianDateTime("1399/12/29 23:30");

var dt2 = new PersianDateTime("1399/12/29 23:30:00");

انواع روشهای تعریف تاریخ شمسی
var dt1 = new PersianDateTime(1399,12,29,23,30,10);
var dt2 = new PersianDateTime("1399/12/29 23:30:10");

تعریف بر اساس تاریخ میلادی
DateTime dateTime = DateTime.Now;
var persianDateTime = new PersianDateTime(dateTime);

ابتدای روز
var dt1 = PersianDateTime.StartOfDay( new PersianDateTime("1399/12/29 23:30:20"));

1399/12/29 00:00:00
انتهای روز var dt1 = PersianDateTime.EndOfDay(new PersianDateTime("1399/12/29 23:30:20")); 1399/12/29 23:59:59
فاصله دو تاریخ var dt1 = new PersianDateTime("1399/12/29");
var dt2 = new PersianDateTime("1399/11/29");
Convert.ToInt32(PersianDateTime.DateDifference(dt1,dt2)); 30
آخرین روز سال
var d1 = PersianDateTime.EndOfYearPersianDateTime(1397);

var d2 = PersianDateTime.EndOfYearPersianDateTime(1399);

1397/12/29

1399/12/30

آخرین روز ماه
var d1 = PersianDateTime.EndDateOfMonth(1397,12);

var d1 = PersianDateTime.EndDateOfMonth(1399,12);

1397/12/29

1399/12/30

تولید ساعت var d1 = PersianDateTime.Now.ToLongStringHMS(); ساعت بیست و سه و پنجاه و نه دقیقه و پنجاه و نه ثانیه
تولید ساعت var d1 = PersianDateTime.Now.ToLongStringHM(); ساعت بیست و سه و پنجاه و نه دقیقه
تولید تاریخ var d1 = PersianDateTime.Now.ToLongStringYMD(); جمعه بیست و هفت مهر سال یکهزار و سیصد و نود و هفت
اعتبارسنجی شماره موبایل
[MobileNo]

public string MobNo;

فاصله دو تاریخ ar dt1 = new PersianDateTime("1399/12/29");
var dt2 = new PersianDateTime("1399/11/29");
Convert.ToInt32(PersianDateTime.DateDifference(dt1,dt2)); 30
فاصله یک تاریخ تا امروز PersianDateTime.GetDiffrenceToNow(DateTime.UtcNow.AddDays(-1365)); 3 سال و 9 ماه و 9 روز و 3 ساعت و 30 دقیقه پیش
دریافت تاریخ قمری
var dt2 = new PersianDateTime("1399/11/29");

PersianDateTime.GetHijriDate(dt2 );

1442/07/06
تولید تقویم یکساله شمسی
var Cal= PersianDateTime.GenerateYearlyCalender(1375);

لیستی از روزهای سال و مناسبتها هر روز
دریافت لیست تعطیلیهای بیش از دو روز در تقویم
var x2 = PersianDateTime.GetLongHoliDays(1398);

لیستی از تعطیلات مناسب سال
تعداد روزهای کاری در یک بازه تاریخی
var d1 = new PersianDateTime(1397, 8, 1);
var d2 = new PersianDateTime(1397, 8, 30);
PersianDateTime.GetWorkingDays(d1,d2);

20
اضافه شده تعطیلات و مناسب های شمسی، قمری و میلادی به پروژه
در جهت پوشش همه مناسبتهای موجود در تقویم هجری شمسی ( شامل مناسبت های شمسی، قمری و میلادی) این مناسبتها به این کتابخانه اضافه گردید که نحوه استفاده از آن بدین شکل می باشد:

تعریف یک نمونه متغیر از جنس تاریخ شمسی :

var persianDateTime= new PersianDateTime(1397,3,1);

نحوه دریافت مناسبتهای یک تاریخ:

persianDateTime.GetDateData();

خروجی:

روز بهره وری و بهینه سازی مصرف - روز بزرگداشت ملاصدرا -

برای هر تاریخ یک ویژگی به نام IsHoliDay وجود دارد که مشخص می کند روز انتخاب شده تعطیل می باشد یا خیر.

ممکن است برای تاریخ خاصی بیش از یک رویداد وجود داشته باشد که می توان از DateMetaDatas استفاده کرد، که در آن لیستی از مناسبتهای تاریخ وجود دارد علاوه بر این مشخص شده است:

این مناسبت تعطیل است یا خیر؟
مناسبت شمسی، قمری یا میلادی است
نوع مناسبت ملی، بین المللی یا مذهبی است
سایر قابلیت ها:

محاسبه تعداد روزهای کاری در یک بازه تاریخی
نمایش لیستی از روزهای تعطیل و دارای مناسبت در سال و امکان انجام فیلتر بر روی لیست روزها
تابع ایجاد لیست روزهای متوالی بیش از 3 روز تعطیل در یک سال

ابزار Persian Tools
ابزار Persian Tool یک Library است که در پروژه هایی که روی Dot Net Framework و Dot Net Standard و Dot Net Core نوشته شده اند قابل استفاده است

ویژگی های موجود در ابزار Persian Tools:
تبدیل اعداد به حروف
نوع داده ای تاریخ شمسی و تبدیل تاریخ
لیست شهرها و استان های ایران
Custom Validations
Model Binders
نحوه استفاده:

نام ویژگی نحوه استفاده خروجی
تبدیل اعداد به حروف PersianTools.Core.CharacterUtil.Convert(11200000) یازده میلیون و دویست هزار
انواع روشهای تعریف تاریخ شمسی
var dt1 = new PersianDateTime(1399, 10, 13);

انواع روشهای تعریف تاریخ شمسی var dt2 = new PersianDateTime("1399/10/13");

انواع روشهای تعریف تاریخ شمسی
var dt1 = new PersianDateTime("1399/12/29 23:30");

var dt2 = new PersianDateTime("1399/12/29 23:30:00");

انواع روشهای تعریف تاریخ شمسی
var dt1 = new PersianDateTime("1399/12/29 23:30");

var dt2 = new PersianDateTime("1399/12/29 23:30:00");

انواع روشهای تعریف تاریخ شمسی
var dt1 = new PersianDateTime(1399,12,29,23,30,10);
var dt2 = new PersianDateTime("1399/12/29 23:30:10");

تعریف بر اساس تاریخ میلادی
DateTime dateTime = DateTime.Now;
var persianDateTime = new PersianDateTime(dateTime);

ابتدای روز
var dt1 = PersianDateTime.StartOfDay( new PersianDateTime("1399/12/29 23:30:20"));

1399/12/29 00:00:00
انتهای روز var dt1 = PersianDateTime.EndOfDay(new PersianDateTime("1399/12/29 23:30:20")); 1399/12/29 23:59:59
فاصله دو تاریخ var dt1 = new PersianDateTime("1399/12/29");
var dt2 = new PersianDateTime("1399/11/29");
Convert.ToInt32(PersianDateTime.DateDifference(dt1,dt2)); 30
آخرین روز سال
var d1 = PersianDateTime.EndOfYearPersianDateTime(1397);

var d2 = PersianDateTime.EndOfYearPersianDateTime(1399);

1397/12/29

1399/12/30

آخرین روز ماه
var d1 = PersianDateTime.EndDateOfMonth(1397,12);

var d1 = PersianDateTime.EndDateOfMonth(1399,12);

1397/12/29

1399/12/30

تولید ساعت var d1 = PersianDateTime.Now.ToLongStringHMS(); ساعت بیست و سه و پنجاه و نه دقیقه و پنجاه و نه ثانیه
تولید ساعت var d1 = PersianDateTime.Now.ToLongStringHM(); ساعت بیست و سه و پنجاه و نه دقیقه
تولید تاریخ var d1 = PersianDateTime.Now.ToLongStringYMD(); جمعه بیست و هفت مهر سال یکهزار و سیصد و نود و هفت
اعتبارسنجی شماره موبایل
[MobileNo]

public string MobNo;

فاصله دو تاریخ ar dt1 = new PersianDateTime("1399/12/29");
var dt2 = new PersianDateTime("1399/11/29");
Convert.ToInt32(PersianDateTime.DateDifference(dt1,dt2)); 30
فاصله یک تاریخ تا امروز PersianDateTime.GetDiffrenceToNow(DateTime.UtcNow.AddDays(-1365)); 3 سال و 9 ماه و 9 روز و 3 ساعت و 30 دقیقه پیش
دریافت تاریخ قمری
var dt2 = new PersianDateTime("1399/11/29");

PersianDateTime.GetHijriDate(dt2 );

1442/07/06
تولید تقویم یکساله شمسی
var Cal= PersianDateTime.GenerateYearlyCalender(1375);

لیستی از روزهای سال و مناسبتها هر روز
دریافت لیست تعطیلیهای بیش از دو روز در تقویم
var x2 = PersianDateTime.GetLongHoliDays(1398);

لیستی از تعطیلات مناسب سال
تعداد روزهای کاری در یک بازه تاریخی
var d1 = new PersianDateTime(1397, 8, 1);
var d2 = new PersianDateTime(1397, 8, 30);
PersianDateTime.GetWorkingDays(d1,d2);

20
اضافه شده تعطیلات و مناسب های شمسی، قمری و میلادی به پروژه
در جهت پوشش همه مناسبتهای موجود در تقویم هجری شمسی ( شامل مناسبت های شمسی، قمری و میلادی) این مناسبتها به این کتابخانه اضافه گردید که نحوه استفاده از آن بدین شکل می باشد:

تعریف یک نمونه متغیر از جنس تاریخ شمسی :

var persianDateTime= new PersianDateTime(1397,3,1);

نحوه دریافت مناسبتهای یک تاریخ:

persianDateTime.GetDateData();

خروجی:

روز بهره وری و بهینه سازی مصرف - روز بزرگداشت ملاصدرا -

برای هر تاریخ یک ویژگی به نام IsHoliDay وجود دارد که مشخص می کند روز انتخاب شده تعطیل می باشد یا خیر.

ممکن است برای تاریخ خاصی بیش از یک رویداد وجود داشته باشد که می توان از DateMetaDatas استفاده کرد، که در آن لیستی از مناسبتهای تاریخ وجود دارد علاوه بر این مشخص شده است:

این مناسبت تعطیل است یا خیر؟
مناسبت شمسی، قمری یا میلادی است
نوع مناسبت ملی، بین المللی یا مذهبی است
سایر قابلیت ها:

محاسبه تعداد روزهای کاری در یک بازه تاریخی
نمایش لیستی از روزهای تعطیل و دارای مناسبت در سال و امکان انجام فیلتر بر روی لیست روزها
تابع ایجاد لیست روزهای متوالی بیش از 3 روز تعطیل در یک سال

Release Notes

ابزار Persian Tools
ابزار Persian Tool یک Library است که در پروژه هایی که روی Dot Net Framework و Dot Net Standard و Dot Net Core نوشته شده اند قابل استفاده است

ویژگی های موجود در ابزار Persian Tools:
تبدیل اعداد به حروف
نوع داده ای تاریخ شمسی و تبدیل تاریخ
لیست شهرها و استان های ایران
Custom Validations
Model Binders
نحوه استفاده:

نام ویژگی نحوه استفاده خروجی
تبدیل اعداد به حروف PersianTools.Core.CharacterUtil.Convert(11200000) یازده میلیون و دویست هزار
انواع روشهای تعریف تاریخ شمسی
var dt1 = new PersianDateTime(1399, 10, 13);

انواع روشهای تعریف تاریخ شمسی var dt2 = new PersianDateTime("1399/10/13");

انواع روشهای تعریف تاریخ شمسی
var dt1 = new PersianDateTime("1399/12/29 23:30");

var dt2 = new PersianDateTime("1399/12/29 23:30:00");

انواع روشهای تعریف تاریخ شمسی
var dt1 = new PersianDateTime("1399/12/29 23:30");

var dt2 = new PersianDateTime("1399/12/29 23:30:00");

انواع روشهای تعریف تاریخ شمسی
var dt1 = new PersianDateTime(1399,12,29,23,30,10);
var dt2 = new PersianDateTime("1399/12/29 23:30:10");

تعریف بر اساس تاریخ میلادی
DateTime dateTime = DateTime.Now;
var persianDateTime = new PersianDateTime(dateTime);

ابتدای روز
var dt1 = PersianDateTime.StartOfDay( new PersianDateTime("1399/12/29 23:30:20"));

1399/12/29 00:00:00
انتهای روز var dt1 = PersianDateTime.EndOfDay(new PersianDateTime("1399/12/29 23:30:20")); 1399/12/29 23:59:59
فاصله دو تاریخ var dt1 = new PersianDateTime("1399/12/29");
var dt2 = new PersianDateTime("1399/11/29");
Convert.ToInt32(PersianDateTime.DateDifference(dt1,dt2)); 30
آخرین روز سال
var d1 = PersianDateTime.EndOfYearPersianDateTime(1397);

var d2 = PersianDateTime.EndOfYearPersianDateTime(1399);

1397/12/29

1399/12/30

آخرین روز ماه
var d1 = PersianDateTime.EndDateOfMonth(1397,12);

var d1 = PersianDateTime.EndDateOfMonth(1399,12);

1397/12/29

1399/12/30

تولید ساعت var d1 = PersianDateTime.Now.ToLongStringHMS(); ساعت بیست و سه و پنجاه و نه دقیقه و پنجاه و نه ثانیه
تولید ساعت var d1 = PersianDateTime.Now.ToLongStringHM(); ساعت بیست و سه و پنجاه و نه دقیقه
تولید تاریخ var d1 = PersianDateTime.Now.ToLongStringYMD(); جمعه بیست و هفت مهر سال یکهزار و سیصد و نود و هفت
اعتبارسنجی شماره موبایل
[MobileNo]

public string MobNo;

فاصله دو تاریخ ar dt1 = new PersianDateTime("1399/12/29");
var dt2 = new PersianDateTime("1399/11/29");
Convert.ToInt32(PersianDateTime.DateDifference(dt1,dt2)); 30
فاصله یک تاریخ تا امروز PersianDateTime.GetDiffrenceToNow(DateTime.UtcNow.AddDays(-1365)); 3 سال و 9 ماه و 9 روز و 3 ساعت و 30 دقیقه پیش
دریافت تاریخ قمری
var dt2 = new PersianDateTime("1399/11/29");

PersianDateTime.GetHijriDate(dt2 );

1442/07/06
تولید تقویم یکساله شمسی
var Cal= PersianDateTime.GenerateYearlyCalender(1375);

لیستی از روزهای سال و مناسبتها هر روز
دریافت لیست تعطیلیهای بیش از دو روز در تقویم
var x2 = PersianDateTime.GetLongHoliDays(1398);

لیستی از تعطیلات مناسب سال
تعداد روزهای کاری در یک بازه تاریخی
var d1 = new PersianDateTime(1397, 8, 1);
var d2 = new PersianDateTime(1397, 8, 30);
PersianDateTime.GetWorkingDays(d1,d2);

20
اضافه شده تعطیلات و مناسب های شمسی، قمری و میلادی به پروژه
در جهت پوشش همه مناسبتهای موجود در تقویم هجری شمسی ( شامل مناسبت های شمسی، قمری و میلادی) این مناسبتها به این کتابخانه اضافه گردید که نحوه استفاده از آن بدین شکل می باشد:

تعریف یک نمونه متغیر از جنس تاریخ شمسی :

var persianDateTime= new PersianDateTime(1397,3,1);

نحوه دریافت مناسبتهای یک تاریخ:

persianDateTime.GetDateData();

خروجی:

روز بهره وری و بهینه سازی مصرف - روز بزرگداشت ملاصدرا -

برای هر تاریخ یک ویژگی به نام IsHoliDay وجود دارد که مشخص می کند روز انتخاب شده تعطیل می باشد یا خیر.

ممکن است برای تاریخ خاصی بیش از یک رویداد وجود داشته باشد که می توان از DateMetaDatas استفاده کرد، که در آن لیستی از مناسبتهای تاریخ وجود دارد علاوه بر این مشخص شده است:

این مناسبت تعطیل است یا خیر؟
مناسبت شمسی، قمری یا میلادی است
نوع مناسبت ملی، بین المللی یا مذهبی است
سایر قابلیت ها:

محاسبه تعداد روزهای کاری در یک بازه تاریخی
نمایش لیستی از روزهای تعطیل و دارای مناسبت در سال و امکان انجام فیلتر بر روی لیست روزها
تابع ایجاد لیست روزهای متوالی بیش از 3 روز تعطیل در یک سال

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version History

Version Downloads Last updated
1.1.2 238 2/15/2019
1.1.1 172 11/1/2018
1.0.1 152 10/27/2018
1.0.0 137 10/26/2018