FMKDosisTilTekstWrapper 1.0.6

dotnet add package FMKDosisTilTekstWrapper --version 1.0.6
NuGet\Install-Package FMKDosisTilTekstWrapper -Version 1.0.6
This command is intended to be used within the Package Manager Console in Visual Studio, as it uses the NuGet module's version of Install-Package.
<PackageReference Include="FMKDosisTilTekstWrapper" Version="1.0.6" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add FMKDosisTilTekstWrapper --version 1.0.6
#r "nuget: FMKDosisTilTekstWrapper, 1.0.6"
#r directive can be used in F# Interactive and Polyglot Notebooks. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install FMKDosisTilTekstWrapper as a Cake Addin
#addin nuget:?package=FMKDosisTilTekstWrapper&version=1.0.6

// Install FMKDosisTilTekstWrapper as a Cake Tool
#tool nuget:?package=FMKDosisTilTekstWrapper&version=1.0.6

Dosis-til-tekst-wrapper er en komponent der, givet en doseringsstruktur, kan generere hhv. korte- lange doseringstekster. Desuden kan der genereres xml-doseringsforslag samt beregnes doseringstyper. Komponenten er en del af Sundhedsdatastyrelsens Fælles Medicinkort projekt.

Product Compatible and additional computed target framework versions.
.NET net5.0 was computed.  net5.0-windows was computed.  net6.0 was computed.  net6.0-android was computed.  net6.0-ios was computed.  net6.0-maccatalyst was computed.  net6.0-macos was computed.  net6.0-tvos was computed.  net6.0-windows was computed.  net7.0 was computed.  net7.0-android was computed.  net7.0-ios was computed.  net7.0-maccatalyst was computed.  net7.0-macos was computed.  net7.0-tvos was computed.  net7.0-windows was computed.  net8.0 was computed.  net8.0-android was computed.  net8.0-browser was computed.  net8.0-ios was computed.  net8.0-maccatalyst was computed.  net8.0-macos was computed.  net8.0-tvos was computed.  net8.0-windows was computed. 
.NET Core netcoreapp2.0 is compatible.  netcoreapp2.1 was computed.  netcoreapp2.2 was computed.  netcoreapp3.0 was computed.  netcoreapp3.1 was computed. 
.NET Framework net40 is compatible.  net403 was computed.  net45 was computed.  net451 was computed.  net452 was computed.  net46 was computed.  net461 was computed.  net462 was computed.  net463 was computed.  net47 was computed.  net471 was computed.  net472 was computed.  net48 was computed.  net481 was computed. 
Compatible target framework(s)
Included target framework(s) (in package)
Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version Downloads Last updated
1.0.6 548 4/13/2021
1.0.5 17,168 2/18/2020
1.0.4 1,638 6/15/2018
1.0.3 879 6/8/2018
1.0.2 942 2/23/2018
1.0.1 821 11/29/2017
1.0.0 870 11/28/2017

Fixed bug regarding global overwrite of DateTime serialization