AltOne.WebAPI.Core 2304.0.0-0.6.6.3-n2.0-Beta

This is a prerelease version of AltOne.WebAPI.Core.
dotnet add package AltOne.WebAPI.Core --version 2304.0.0-0.6.6.3-n2.0-Beta
NuGet\Install-Package AltOne.WebAPI.Core -Version 2304.0.0-0.6.6.3-n2.0-Beta
This command is intended to be used within the Package Manager Console in Visual Studio, as it uses the NuGet module's version of Install-Package.
<PackageReference Include="AltOne.WebAPI.Core" Version="2304.0.0-0.6.6.3-n2.0-Beta" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add AltOne.WebAPI.Core --version 2304.0.0-0.6.6.3-n2.0-Beta
#r "nuget: AltOne.WebAPI.Core, 2304.0.0-0.6.6.3-n2.0-Beta"
#r directive can be used in F# Interactive and Polyglot Notebooks. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install AltOne.WebAPI.Core as a Cake Addin
#addin nuget:?package=AltOne.WebAPI.Core&version=2304.0.0-0.6.6.3-n2.0-Beta&prerelease

// Install AltOne.WebAPI.Core as a Cake Tool
#tool nuget:?package=AltOne.WebAPI.Core&version=2304.0.0-0.6.6.3-n2.0-Beta&prerelease

Licencjonowna biblioteka z gotowymi metodami do integracji innych sysemów z systemem enova365 w architekturze WebApi.

Product Compatible and additional computed target framework versions.
.NET net5.0 was computed.  net5.0-windows was computed.  net6.0 was computed.  net6.0-android was computed.  net6.0-ios was computed.  net6.0-maccatalyst was computed.  net6.0-macos was computed.  net6.0-tvos was computed.  net6.0-windows was computed.  net7.0 was computed.  net7.0-android was computed.  net7.0-ios was computed.  net7.0-maccatalyst was computed.  net7.0-macos was computed.  net7.0-tvos was computed.  net7.0-windows was computed.  net8.0 was computed.  net8.0-android was computed.  net8.0-browser was computed.  net8.0-ios was computed.  net8.0-maccatalyst was computed.  net8.0-macos was computed.  net8.0-tvos was computed.  net8.0-windows was computed. 
.NET Core netcoreapp2.0 was computed.  netcoreapp2.1 was computed.  netcoreapp2.2 was computed.  netcoreapp3.0 was computed.  netcoreapp3.1 was computed. 
.NET Standard netstandard2.0 is compatible.  netstandard2.1 was computed. 
.NET Framework net461 was computed.  net462 was computed.  net463 was computed.  net47 was computed.  net471 was computed.  net472 was computed.  net48 was computed.  net481 was computed. 
MonoAndroid monoandroid was computed. 
MonoMac monomac was computed. 
MonoTouch monotouch was computed. 
Tizen tizen40 was computed.  tizen60 was computed. 
Xamarin.iOS xamarinios was computed. 
Xamarin.Mac xamarinmac was computed. 
Xamarin.TVOS xamarintvos was computed. 
Xamarin.WatchOS xamarinwatchos was computed. 
Compatible target framework(s)
Included target framework(s) (in package)
Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.

NuGet packages (6)

Showing the top 5 NuGet packages that depend on AltOne.WebAPI.Core:

Package Downloads
AltOne.WebAPI.ObslugaCzasuPracy

Licencjonowana biblioteka rozszerzająca enova365 o obsługę czasu pracy poprzez WebAPI

AltOne.WebApi.ObslugaFakturKosztowych

Biblioteka rozszerzająca umożliwiająca zapis dokumentów kosztowych, PK oraz matryc do bazy enova365 poprzez WebAPI

AltOne.WebAPI.ObslugaKadrowa

Licencjonowana biblioteka rozszerzająca enova365 o obsługę wybranego obszaru kadr poprzez WebAPI

AltOne.WebAPI.ObslugaFakturHandlowych

Biblioteka rozszerzająca umożliwiająca zapis dokumentów handlowych do bazy enova365

AltOne.WebApi.DataExchangeTable

Biblioteka rozszerzająca obsługę tabeli wymiany DataExchangeTable poprzez WebAPI. Wymagana biblioteka AltOne.DataExchangeTable oraz AltOne.WebAPI.Core

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

#Version 0.6.6.3-n2.0-Beta
- Obsługa NazwyFirmy dla adresu korespondencyjnego na pracowniku
#Version 0.6.6.1-n2.0-Beta
- Dodanie możliwości odczytu i zapisu AdresuDoKorespondencji na pracowniku.
- Dodanie pola Aktualizuj na kontrakcie PracownikDTO. Aktualizacja historii nastąpi tylko po świadomym ustawieniu pola na true.
#Version 0.6.5.0-n2.0
- Dodanie metody do pobierania skróconego kontraktu pracownika GetPackableBasicEmployees
- Poprawa weryfikacji daty licencji modułów dodatkowych
#Version 0.6.4.2-n2.0-Beta
- Obsługa generowania dokumentacji w formacie Postman dla typów byte[]
#Version 0.6.4.1-n2.0-Beta
- Dodanie obsługi adresów URL do dla dokumentacji typu Postman
- Dodanie obsługi kodu kraju przy odczycie/zapisie obywatelstwa na kontrakcie PracownikDTO
#Version 0.6.3.8-n2.0-Beta
- Dodanie obsługi odczytu załączników w klasie RowDTO
#Version 0.6.3.7-n2.0-Beta
- Poprawa przypisania kodu pocztowego dla zagranicznych kontrahentów
#Version 0.6.3.6-n2.0-Beta
- Udostępnienie w klasie Result kolekcji ostrzeżeń. Ostrzeżenia będą oprogramowywane sukcesywnie dla poszczególnych metod.
#Version 0.6.3.5-n2.0-Beta
- Udostępnienie wirtualnej metody ModifySave dla obiektu PracownikDTO dającej możliwość rozszerzenia kontraktu
#Version 0.6.2.0-n2.0-Beta
- Zapis oraz rozbudowa kontraktu Zatrudnienie o pola Wymiar i Zwolniony
- Umożliwienie zapisu i odczytu cech historycznych
#Version 0.6.0.3-n2.0
- Zdjęcie wymagalności pola Base64 na obiekcie AttachmentDTO. Obsłużony null lub pusty string w kodzie.
- Rozszerzenie obiektu KontrahentDTO o odczyt obiektu KontaktDTO z polami (EMAIL, WWW, Skype, SkrytkaPocztowa, TelefonKomorkowy)
#Version 0.6.0.2-n2.0
- Poprawa obsługi odczytu cech dla obiektu pracownika przy pobieraniu danych w paczkach
- Przygotowanie do netstandard2.0
- Zmiana nazwy pakietu AltOne.WebApi.Core (wcześniejsza AltOne.WCF.Core). Nazwa biblioteki pozostaje bez zmian.
- Dodano nową metodę do zapisu załączników dla danego obiektu